دعای کمیل| آقای عارف | 28 فروردین 1399

قرائت دعای کمیل آقای عارف در ساعت 20:20 دقیقه مورخ 99/01/28 از صحن انقلاب