نماهنگ غم زائر

دربانان حرم امام رضا(ع) از‌ روزهای در بسته حرم می‌گویند عرق شرم نشسته بر جبینم من بمیرم حرمت خالی نبینم