کلیپ صوتی «بچه هاتون رو باکرامت بزرگ کنید!»

هر کس کرامت نفس داشته باشد سراغ گناه و شهوترانی نمی رود و دنیا برایش کوچک است

صوت های پیشنهادی