تواشیح خوانی | گروه فدک الزهرا(س) | ۲۴ اردیبهشت 99

تواشیح خوانی توسط گروه گروه فدک الزهرا(س) به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی