سخنرانی | حجةالاسلام سوری | ۲۴ اردیبهشت ماه

سخنرانی توسط حجةالاسلام سوری به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی