تدبر در قرآن | حجة الاسلام فیض آبادی | 13 خرداد ماه

تدبر در قرآن توسط حجة الاسلام محمد علی فیض آبادی به مدت 12 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی