سخنرانی | حجة الاسلام سید مرتضی حسینی | 9 تیر 99

سخنرانی با موضوع جایگاه تشکل ها و گروه های جهادی در تمدن سازی توسط حجة الاسلام سید مرتضی حسینی به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

صوت های پیشنهادی