بیان احکام | سخنران حجة الاسلام سعیدی نجات | 14 بهمن 98

بیان احکام پرکاربرد توسط حجة الاسلام نقی سعیدی نجات قبل نماز مغرب و عشاء از رواق امام خمینی (ره)