کلیپ صوتی | مواجهه با فرزند سیگاری

کلیپ صوتی «اگر احساس کردید فرزندتان سیگاری شده، چه می کنید؟» در مواقع لزوم، اوج نگرانی خود را نسبت به آینده فرزندتان به او منتقل کنید