شعرخوانی | مهدی فرامرزی | 11مرداد99

شعرخوانی توسط آقای مهدی فرامرزی به مدت 12 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی