بیان احکام | حجة الاسلام حسینی دارینی | 20 مرداد 99

بیان احکام پرکاربرد توسط حجة الاسلام رضا حسینی دارینی به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی