بیان احکام | حجة الاسلام برسلانی | 20 بهمن 98

بیان احکام پرکاربرد توسط حجة الاسلام مظفر برسلانی ساعت 16:50 از رواق امام خمینی (ره)