زیارت عاشورا | ابراهیم احمدی | 1 شهریور 99

قرائت زیارت عاشوراء توسط آقای ابراهیم احمدی به مدت به مدت 30 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی