زیارت ناحیه مقدسه | مهدی نیکبخت | 4شهریور99

قرائت زیارت ناحیه مقدسه توسط آقای مهدی نیکبخت به مدت 50 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی