شعرخوانی | سید هاشم وفائی | 4شهریور99

شعرخوانی توسط آقای سیدهاشم وفائی به مدت 9 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی