احکام عزاداری | حجةالاسلام عنایتی | 9شهریور99

بیان احکام عزاداری توسط حجةالاسلام عنایتی به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی