بیان معارف قرآنی | حجة الاسلام محمد علی فیض آبادی | 25شهریور99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد علی فیض آبادی به مدت 2 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی