قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر) | 25شهریور99

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر) توسط آقای حمید حق طلب به مدت 11 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی