زیارت عاشورا | رضا نظامی | 25 شهریور 99

قرائت زیارت عاشوراء توسط آقای رضا نظامی به مدت 29 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی