مرثیه خوانی و عزاداری | هادی الهی | 25 شهریور 99

مراسم عزاداری ویژه دهه سوم محرم الحرام : مرثیه خوانی و عزاداری توسط آقای هادی الهی به مدت 24 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی