سخنرانی | حجة الاسلام محمد باقر حیدری کاشانی | 26 شهریور 9*9

سخنرانی با موضوع ضرورت و برکات اصلاح نفس توسط حجة الاسلام محمد باقر حیدری کاشانی به مدت 23 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی