قرائت زیارت امین الله و ذکر توسل | جواد قربانپور | 26شهریور99

قرائت زیارت امین الله و ذکر توسل توسط آقای جواد قربانپور به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی