قرائت زیارت امین الله | حسن حیدرزاده | 26مهر99

قرائت زیارت امین الله توط آقای حسن حیدرزاده در رواق امام خمینی (ره) از ساعت 4:40 دقیقه به مدت 23 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی