زیارت امین الله | سیدمحمودصفاتی | 27 مهر 99

قرائت زیارت امین الله توسط آقای سید محمودصفاتی در رواق امام خمینی (ره) ساعت 4:45 به مدت 23 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی