نماهنگ | نشد آقا | ابراهیم قانع

خیلی می خواستن امشب اینجا باشند، نشد آقا خیلی ها می خواستن پیش مولا باشند، نشد آقا مداحی آقای ابراهیم قانع