روایت گری | حجةالاسلام کمیلی | 2اسفند 98

روایت گری دفاع مقدس توسط حجةالاسلام کمیلی ساعت 17:20 از رواق امام خمینی(ره)