رواق منظر

رواق منظر

472

که این طبیعت ایران رواق منظر دل شد