شعر قرآن برای کودکان

آسمان قرآن

آسمان قرآن

هر وقت می خواهم بخوانم/// یک آیه از حرف خدا را

در دست من می روید انگار /// باغی پر از گل های زیبا

چشمان من چون شاپرکها ///برروی گل ها می نشیند

انگار می خواهند آن ها /// بویی از آن گل ها بچینند

در آسمان سبز قرآن /// گنجشک قلبم می زند پر

رنگین کمانی می شود باز /// از بال گنجشک سبک بال

وقتی که قرآن می شود باز /// در پیش روی چشم هایم

من بال های شادیم را /// مثل پرستو می گشایم

قرآن برای من همیشه /// پر بارتر از هر کتاب است

هر سوره اش خورشیدی از نور /// هر آیه اش چون آفتاب است


مطالب مرتبط