هرکس تقوا پیشه کند و در مقابل شهوت و هوس صبر کند، خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.

ابراهیم، تقوی را انتخاب کرد

ابراهیم، تقوی را انتخاب کرد

در زندگی بسیاری از بزرگان، ترک گناهی بزرگ دیده می شود. این کار باعث رشد سریع معنوی آنان می گردد. این کنترل نفس، بیشتر در شهوات جنسی است. حتی در مورد داستان حضرت یوسف (ع) خداوند می فرماید: «هرکس تقوا پیشه کند و (در مقابل شهوت و هوس) صبر و مقاومت نماید، خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.» که نشان می دهد این یک قانون عمومی بوده و اختصاص به حضرت یوسف (ع) ندارد.

5bbb1619d75a2.jpg

از پیروزی انقلاب، یک ماه می گذشت. چهره و قامت ابراهیم بسیار جذاب تر شده بود. هر روز در حالی که کت و شلوار زیبایی می پوشید به محل کار می آمد. محل کار او در شمال تهران بود. یک روز متوجه شدم خیلی گرفته و ناراحت است! کمتر حرف می زد، توی خودش بود. به سراغش رفتم و با تعجب گفتم: داش ابرام، چیزی شده؟! گفت: نه، چیز مهمی نیست، اما مشخص بود که مشکلی پیش آمده، گفتم: اگه چیزی هست بگو، شاید بتونم کمکت کنم.

کمی سکوت کرد و به آرامی گفت: «چند روزه که دختری بی حجاب، توی این محله به من گیر داده! گفته تا تو رو به دست نیارم ولت نمی کنم!»

رفتم تو فکر، بعد یکدفعه خندیدم! ابراهیم با تعجب سرش را بلند کرد و پرسید: خنده داره؟! گفتم: داش ابرام، ترسیدم، فکر کردم چی شده!؟

بعد نگاهی به قد و بالای ابراهیم انداختم و گفتم: با این تیپ و قیافه که تو داری، این اتفاق خیلی عجیب نیست! گفت: یعنی چی؟! یعنی به خاطر تیپ و قیافه ام این حرف رو زده، لبخندی زدم و گفتم: شک نکن!

روز بعد تا ابراهیم را دیدم، خنده ام گرفت. با موهای تراشیده آمده بود محل کار، بدون کت و شلوار! فردای آن روز با پیراهن بلند به محل کار آمد! با چهره ای ژولیده تر، حتی با شلوار کردی و دمپایی آمده بود. ابراهیم این کار را مدتی ادامه داد. بالاخره از آن وسوسه شیطانی رها شد.

جبار ستوده، حسین الله کرم

منبع: سلام بر ابراهیم، ج1.


مطالب مرتبط