قانون مادر بزرگ می گوید: «پس از اینکه...، می توانی...»

از قانون «مادر بزرگ» استفاده کنید

از قانون «مادر بزرگ» استفاده کنید

والدین می توانند با استفاده از «قانون مادربزرگ» کودکان خود را برای انجام وظایف ناخوشایند یاری دهند. قانون مادر بزرگ می گوید: «پس از اینکه...، می توانی...»

شروع و انجام وظیفه ای دشوار، وقتی پس از آن لذتی در انتظار داشته باشید، آسان تر خواهد بود. شما والدین می توانید از نمونه های زیر استفاده کنید:

«پس از اینکه کار خود را انجام دادی، می توانی به بازی بپردازی؛ پس از اینکه تمرینات ریاضی را انجام دادی، می توانی تلویزیون تماشا کنی؛ پس از اینکه ظهر خوابیدی، می توانی به شنا بروی». اما بسیار دیده شده که والدین قانون مادر بزرگ را بر عکس می کنند.

یک نمونه از برعکس نمودن قانون مادر بزرگ این است که بگوییم: «می توانی اکنون تلویزیون تماشا کنی، به شرط اینکه قول بدهی بعدا تکالیف ریاضی را انجام دهی». در حالی که اگر فرزند شما از درس ریاضی بیزار باشد و همیشه در انجام تکالیف ریاضی تعلل کند، تماشای تلویزیون قبل از انجام تکالیف نمی تواند انگیزه ای جهت اتمام آن را فراهم کند و او به اجتناب از تکالیفش ادامه خواهد داد؛ همچنین وی را به دلیل کوتاهی در انجام تمرینات ریاضی، به احساس گناه و ناراحتی دچار خواهد کرد.

5b1b8fac7594d.jpg

قول دادن برای شروع یک کار و احساس گناه پس از آن، نمی تواند کودکان را برای انجام کارهای ناخوشایند یاری دهد؛ اما انتظار برای لذت آینده می تواند انگیزه ای خوب باشد. واداشتن كودك به انجام كاری كه برایش ناخوشایند است، از طریق برعكس كردن قانون مادربزرگ دشوار است و تقریبا چیزی شبیه به رانندگی با دنده عقب است و والدین باید قانون مادربزرگ را به شیوه صحیح مورد استفاده قرار دهند.

هنگامی که والدین رفتار مطلوب کودک خود را برجسته کرده و توصیف رفتار درست او را با توجه مثبت دنبال کنند، رفتارهای مناسب کودک افزایش می یابد.

نمونه ای برای والدین:

پس از اینکه تمرینات ریاضی را انجام دادی می توانی تلویزیون تماشا کنی

پس از اینکه ظرف های شام را شستی، می توانی به اتاقت رفته و بازی کنی.

پس از اینکه اتاقت را مرتب کردی. می توانی بازی ویدئویی انجام دهی.

پس از اینکه غذایت را خوردی، می توانی دسر بخوری.

پس از اینکه تکالیفت را انجام دادی، می توانی پیش دوست خود بروی.


فهرست منابع:

1.كتاب SOS كمك برای والدین، لین کلارک، ترجمه علی نیلوفری، نشر تبلور

2.تنبیه، آری یا خیر؛ مجید همتی، انتشارات امام خمینی


مطالب مرتبط