۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 75 625.6 KB 01:20 دقیقه 6 0

بازگشت امام

5c58049441662.jpg


بابا عکس امام را اززیر پیراهنش در آورد.و با خوشحالی گفت:فردا امام به ایران می آیند .
مامان پرسید:واقعا؟
بابا گفت:وقتی که با چشمای خودت ببینی باور می کنی.

علی پرسید:یعنی وقتی امام برگردند دیگر ساواکی ها مردم را اذیت نمی کند.
بابا خندید و گفت:نه پسرم دیگه کسی مزاحم دیگران نمیشه.
علی دوباره پرسید:بابا منم با خودت میبری؟
بابا گفت:حتما پسرم .
علی بی صبرانه منتظر رسیدن فردا بود.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط