بانوی عالم

بانوی عالم

بانوی عالم

5c4444f63f6c5.jpg

مادر دوباره /// غرق دعا شد
در زیر لبهاش /// نام زهرا (س) شد

بر گونه هایش /// اشکی نشسته
انگار باز هم /// دلش شکسته

روز شهادت /// از راه رسیده
مادر من باز /// سیاه پوشیده

گوید زهرا (س) /// با تنی خسته
قلبی پر از درد /// پهلو شکسته

5c4445274810c.jpgبانوی عالم /// رفته از اینجا
در اسمان ها /// در بهترین جا


مطالب مرتبط