شعر بوی زیارت

بوی زیارت

بوی زیارت

5bbb1a33082e8.jpg


دور سقاخانه می گردد نسیم // دانه می پاشد کنار حوض آب

چادرش بوی زیارت می ده // بوی شمع نذری و عطر و گلاب


آسمان چشم او ، پر می شود // باز از پرواز شاد کفتران

صحن را جارو می کند // خادمی با دست های مهربان


می نشیند در نگاه خیس آب // مثل یک گل ، سایه وار

چون نسیمی شاد می خواند // آمدم مهمانی تو یا رضا علیه السلاممطالب مرتبط