محدثان و مورخان، ولادت امام رضا علیه السلام را هم زمان با رحلت امام صادق علیه السلام در سال 148(ﻫ.ق) و برخی پنج سال بعد از رحلت ایشان می دانند.

تاریخ ولادت حضرت رضا علیه السلام

تاریخ ولادت حضرت رضا علیه السلام

ولادت آن امام همام را مشهور محدثان و مورخان در 11 ذی قعده سال 148 (ﻫ.ق) دانسته اند[1] و این همان سالی است که حضرت صادق علیه السلام از دنیا رحلت کردند ولی برخی تولد حضرت رضا علیه السلام را پنج سال بعد از رحلت حضرت صادق علیه السلام نگاشته اند.[2]

منبع: کتاب حکایت آفتاب، سید محمد نجفی یزدی، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی


1- اعلام الوری 302؛ بحار 49/3.

2- عیون اخبار الرضا علیه السلام، 1/18، مروج الذهب 3/441؛ اثبات الوصیه/ 182.مطالب مرتبط