باید قبل از هر چیز به این سوال پاسخ دهیم که آن چه از تربیت می دانیم در ازای آن چه نمی دانیم چه ارزشی دارد؟

تربیت چه چیز نیست؟

تربیت چه چیز نیست؟

مشخصات کتاب:

عنوان: تربیت چه چیز نیست؟

نویسنده: عبدالعظیم کریمی

ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی ولایت

سال چاپ: 1376

"تربيت‌ چه‌ چيز نيست‌؟" با نگاهی سلبی به‌ مفهوم‌ و جايگاه‌ تربيت‌ سعی دارد آنچه‌ را كه‌ در جامعه ی كنونی به‌ نام‌ تربيت‌ انجام‌ می گيرد از بنياد واژگون‌ نشان‌ داده‌ و پيامدهای منفی آن‌ را برملا سازد.

این کتاب در دو بخش تنظیم شده که بخش اول شامل هفده فصل و بخش دوم شامل دو فصل است که به ترتیب زیر می باشد:

بخش اول: تربیت چه چیز نیست! (فصل اول: تربیت علم نیست!فصل دوم: تربیت، اجتماعی کردن نیست!فصل سوم: تربیت، بارآوردن نیست! فصل چهارم: تربیت، تغییر دادن نیست! فصل پنجم: تربیت، عادت دادن نیست! فصل ششم: تربیت، سرعت بخشیدن به مراحل رشد نیست! فصل هفتم: تربیت، آموزش دادن نیست! فصل هشتم: تربیت، شکل دادن نیست! فصل نهم: تربیت، دخالت کردن نیست!فصل دهم: تربیت، شکوفا کردن استعدادها نیست!فصل یازدهم: تربیت، الگو دادن نیست!فصل دوازدهم: تربیت، برخوردار ساختن نیست! فصل سیزدهم: تربیت، رام کردن نیست! فصل چهاردهم: تربیت، سازش دادن نیست! فصل پانزدهم: تربیت، ارائه کردن نیست! فصل شانزدهم: تربیت، شبیه سازی نیست!فصل هفدهم: تربیت، رفع موانع نیست!).

بخش دوم: چگونه تربیت نکنیم!

فصل اول: چگونه دخالت نکنیم

فصل دوم: چگونه اقدام نکنیم

5ce3bd0a8a60e.jpg

بخشی از کتاب:

پرسش «تربیت چیست؟» شاید بدیهی؛ واضح ترین و در عین حال از غیر ضروری ترین پرسش هایی است که به ذهن می رسد، از آن بدیهی تر و واضح تر آن که بخواهیم در مورد این سوال که «تربیت چه چیز نیست؟» بیندیشیم. به نظر می رسد آنچه که درباره تربیت بیان شده در اغلب موارد قبل از آن که عاملی روشنگر برای تبیین مفهوم تربیت باشد خود به منزله حجابی ضخیم در دستیابی به مفهوم واقعی آن بدل شده است. بر این اساس باید قبل از هر چیز به این سوال پاسخ دهیم که آن چه از تربیت می دانیم در ازای آن چه نمی دانیم چه ارزشی دارد؟ و آن چه به نام تربیت انجام می دهیم در ازای آن چه انجام نمی دهیم چه آثاری را در پی دارد؟


مطالب مرتبط