ثبات قدم، ضرورت جامعه معاصر (با نگرشی بر فرازهایی از زیارت عاشورا)

ثبات قدم، ضرورت جامعه معاصر (با نگرشی بر فرازهایی از زیارت عاشورا)


چکیده

موضوعی که در این مقاله مورد پژوهش قرار گرفته، ضرورت ثبات قدم در جامعه

معاصر با توجه به زیارت عاشورا است. از آنجا که میزان پایبندی افراد به دین

به تناسب شرایط جامعه و بروز موانع دچار نوسان است، ثبات قدم در دین داری

از دین داشتن مهم تر است و تلاش شیطان نیز انحراف مؤمن از این ثبات قدم

است. برای مقابله با شیطان در این راستا راهکارهایی وجود دارد که در جهت

تحقق، ثبات قدم نقشی اساسی ایفا می کند.

سیده فاطمه هاشمی، دانش آموخته مدرسه علمیه اسلام شناسی

http://razavi.aqr.ir/portal/home/?news/122501/182975/825336/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-(%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7)-


مطالب مرتبط