شعر کودکانه خادم

خادم

خادم


5bc1e37f9bb60.jpg


بابابزرگم خادم است در خانه خوب شما // او می زند با جارویش جارو تمام صحن را

من دوست دارم مثل او باشم همیشه پیشتان // جارو کنم صحن تو را آقای خوب و مهربان


دارد کتی خیلی بلند با یک کلاهی روی سر // می ایستد هر روز او با یک عصا نزدیک در

آقا کمک کن زود زود هم قد خادم ها شوم // آن وقت چون بابابزرگ یک خادم زیبا شوم


مطالب مرتبط