خداوند رزق کسانی را که اخلاق خوشی دارند، فزونی می بخشد

خانه را با خوش خلقی بهشت کن!

خانه را با خوش خلقی بهشت کن!

ما سخت در اشتباهیم که فکر می کنیم احساس خوش بختی را می توان با پول و مادیات به همسر منتقل کرد. بهترین راه انتقال این احساس به همسر، «خوش اخلاقی» است. پس کسانی که ثروت آن چنانی ندارند تا با آن برای همسرشان امکانات رفاهی فراهم کنند، ناراحت نباشند. اخلاق خوش، خود ثروت بزرگی است. البته خداوند رزق کسانی را که اخلاق خوشی دارند، فزونی می بخشد[1] و روزی را بر بداخلاقان، تنگ می کند.[2]

- این که می گویند از این جا رانده و از آن جا مانده، منم که شب و روز دویدم تا تو احساس کنی خوش بخت ترینی؛ اما حالا که دنیا را به پایت ریخته ام، از بدبختی حرف می زنی و در فراق خوشبختی می نالی. من فکر می کردم وقتی روی سرت پول بریزم، مثل آن است که باران خوشبختی بر تو ببارد. روی سرت پول ریختم؛ اما خبری از حس خوشبختی نشد.

خداوند رزق کسانی را که اخلاق خوشی دارند، فزونی می بخشد

- من بارها به تو گفتم که نمی خواهم شب و روزت را وقف مادیات کنی، گوش ندادی. گفتم: روی گشاده و زبان نرم و لب خندانت برای من از کیسه کیسه سیم و زر بیشتر می ارزد، به خرجت نرفت. گفتم: نان خالی و اخلاق خوش بیشتر به دل آدم می نشیند تا سفره پر زرق همراه با برق و اخلاق بد، اما باور نکردی.

- حالا چکار کنم؟

- خانه مان را بهشت کن و مرا از جهنم اخلاق بدت نجات بده.

5cf3889be76db.gif

اگر می خواهیم همسرمان را رفیق راه خود کنیم، باید پیش از آن با اخلاق خوش همراه شویم. بدون اخلاق خوش، که بهترین همراه است نمی توان دیگران را با خود همراه کرد؛ چرا که خانواده از آدم بداخلاق بیزار و فراری است[3] و حاضر نیستند با او رابطه دوستانه برقرار کنند.

دوستان انسان بداخلاق هم به دشمنان او تبدیل می شوند.[4] این فقط اطرافیان انسان بداخلاق نیستند که از او فراری اند، بلکه خود او هم ازخودش در تنگنا بوده، زندگی اش همیشه در حزن و اندوه است. خدا هم رابطه خوبی با انسان بداخلاق ندارد. عبادت های انسان بداخلاق هر اندازه هم که فراوان باشد، مورد رضای خداوند نخواهد بود.

منبع: ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 419-420، محسن عباسی ولدیپی نوشت ها:

[1] . امام صادق (ع) فرمود: «خوش اخلاقی روزی را افزون می کند.» (مشکات الانوار، ص221.)

[2] . امیرمؤمنان علی (ع) فرمود: «هرکه اخلاقش بد باشد، روزی اش تنگ می شود.» (عیون الحکم و المواعظ، ص431.)

[3] . امیرمؤمنان علی (ع) فرمود: «کسی که بداخلاق است، خانواده اش از او بیزار و دلتنگ می شوند.» (الکافی، ج8، ص23.)

[4] . امیرمؤمنان علی (ع) فرمود: «کسی که اخلاقش بد باشد، از پیدا کردن دوست و رفیق در می ماند.» (غررالحکم و دررالکلم، ص667.)


مطالب مرتبط