شعر خداوند بزرگ برای کودکان

خداوند بزرگ

خداوند بزرگ

هر چیز این دنیای زیبا /// شعر خداوند بزرگ است

شعری که هر مصراع و بیتش /// مانند یک پند بزرگ است

شعر خدا را می توان خواند /// در رعد و برق و برف و باران

در آسمان صاف و آبی /// در آب پاک چشمه ساران

5cdfdea627db5.jpg

شعر خدا را می توان خواند /// در آب و خاک و باد و آتش

هنگام شب در چهرة ماه /// یا آفتاب گرم و دلکش

شعر خدا را می توان خواند /// در شاخه و برگ درختان

در فصل گر ما و بهاران /// در فصل پاییزو زمستان

5cdfdec55f86d.jpg


شعر کتاب آفرینش /// زیبا ترین شعر جهان است

شعری که خوش آهنگ وزیباست /// شعری که موزون و روان است


مطالب مرتبط