شعر خدای مهربان

خدای مهربان

خدای مهربان

از پدربزرگ هم // مهربان تری خدا
می دهی جواب تا // می کنم تو را صدا

5bb9e010b5cc0.jpg


ای خدای مهربان // ای خدای ابر و باد
هر کجا کنارمی // می کنی مرا نگاه


هر کجا که می روم // هست رد پای تو
روی این زمین پر است // از نشانه های تو

می کنی مواظبت // از تمام این جهان
دوست دارمت تو را // ای خدای مهربان


مطالب مرتبط