شعر کودکانه خدای مهربان

خدای مهربان

خدای مهربان

مهربان تر از مادر /// مهربان تر از بابا

مهربان تر از آبی /// با تمام ماهی ها

مهربان تر ازگلها /// با دو بال پروانه

مهربانتر از ابری /// با گیاه و با دانه

مهربانترازخورشید /// با گل و زمینی تو

توخدای من هستی /// مهربان ترینی تو


مطالب مرتبط