شعر کودک

خدا همه جا هست

خدا همه جا هست


خدا را دیدم امروز /// از اینجا پشت این در

خدا پرواز می کرد /// شبیه یک کبوتر

خدا را دیدم اینجا /// در این باغ پراز گل

خدا آواز می خواند /// به زیبایی بلبل

خدا در آسمان بود /// حسابی می درخشید

پر از زیبایی و نور /// به من انگار خندید


5cfcbad93ef13.jpg

خدا اینجا و آنجا /// خدا توی دل ما

برایم نیست دیگر/// خدا مثل معمّا


مطالب مرتبط