شعر کودکانه خواب

خواب

خواب

یک قایق کوچولو // هست تو خونه ی ما

ساخته بابایی جونم // اونو توی جبهه ها

5bb4b5c68ff04.jpgتو خواب سوار قایق // رفته بودم رو اروند
دو تا عراقی اون جا // نزدیک ساحل بودند

5bb4b5d786571.jpg


با هفت تیرم زدم من // به اونا تیربنگ و بنگ
از اون جا رفتن و من // پیروز شدم توی جنگ


مطالب مرتبط