دانستنی های قرآنی برای کودکان

دانستنی های قرآنی برای کودکان

دانستنی های قرآنی برای کودکان

دانستنی های قرانی

1-سوره ای از قرآن که به نام یکی از روزهای هفته است ؟ جمعه

2-سوره ای از قران که به نام یکی از دانشمندان است ؟ لقمان

3- سوره ای از قرآن که بدون " بسم الله " است چه نام دارد ؟ سوره توبه

4-سوره ای به نام یکی از میوه ها که در قرآن آمده چه نام دارد ؟ سوره "تین" به معنی انجیر


مطالب مرتبط