دانستنی های قرآنی کودکان

دانستنی های قرآنی

دانستنی های قرآنی

1-دو سوره از قرآن که اگر نامشان را برعکس کنید باز نام همان سوره است ؟ سوره لیل ، سوره تبت

2-سوره ای از قرآن که به نام یک کشور است چه نام دارد ؟ سوره روم

3-سوره ای از قرآن که در آن توجه خاصی به اخلاق و ادب شده است چه نام دارد ؟ سوره حجرات

4-فردی را نام ببرید که در قرآن به ثروتمندی گناهکار اشاره شده است ؟ قارون


مطالب مرتبط