دانستنی ها برای کودکان

دانستنی ها برای کودکان

دانستنی ها برای کودکان

1-عروس قرآن کدام سوره است ؟ سوره الرحمن

2-سوره ای از قرآن که به نام یکی از روزهای هفته است چه نام دارد ؟ سوره جمعه

3-سوره ای از قرآن که نام یک میوه است چه نام دارد ؟ سوره "تین" به معنای انجیر

4-کدام سوره از قرآن است که در همه آیات آن کلمه "الله" وجود دردارد؟ سوره مجادله


مطالب مرتبط