دانستنی ها 12

دانستنی ها 12

1-چند سوره به نام حیوانات است؟ فیل، عنکبوت، بقره، نمل، نحل.

2-به مادر کدام پیامبر وحی نازل شد؟ حضرت موسی (ع)

3- زبور به کدام پیامبر نازل شد؟ حضرت داود(ع)


مطالب مرتبط