نمی‌فهمیدم چه می گوید. زبان حبشی، لهجه محلی. امام اما به راحتی پاسخ غلام را داد، به زبان حبشی و با او صحبت کرد به همان لهجه

دریای بی پایان

دریای بی پایان

می‌فهمیدم چه می گوید. زبان حبشی، لهجه محلی.
امام اما به راحتی پاسخ غلام را داد، به زبان حبشی و با او صحبت کرد به همان لهجه
با تعجب پرسیدم:«مگر زبان حبشی می دانید؟!»
نگاهم کرد:«تعجب نکن. منزلت و موقعیت امام بالاتر وبهتر از آن است که تو وامثال تو فکر می کنی.
چیزی که امروز دیدی مثل برداشتن قطره ای است که پرنده ای با منقار از آب دریا بر می دارد. برداشتن یک قطره از دریا چه اثری دارد در کم و زیاد شدن آن؟ توجه داشته باش امام و علوم آن مثل دریایی است بی انتها و پایان ناپذیر. برداشتن قطره ای از آن چیزی کم نمی کند. اما هر کسی نمی تواند به تمام مراحل علمی امام دست پیدا کند. »
به فکر فرو رفت؛ کوتاهی از اوست اگر قطره ای از این دریا نمی برد.

زهرا مرتضوی


مطالب مرتبط