لازمه شادی و شاد بودن، مثبت اندیشی و در جست و جوی خوبی ها و زیبایی ها بودن و ایجاد تعادل در زندگی است.

ده نشانه خانواده‌ شاد

ده نشانه خانواده‌ شاد

شادی گمشده نسل امروز است و همه افراد در پی این هستند که در این سو و آن سو برای خود شادی بیابند. لازمه شادی و شاد بودن، مثبت اندیشی و در جست و جوی خوبی ها و زیبایی ها بودن و ایجاد تعادل در زندگی است. خانواده هایی که زندگی متعادلی دارند چه از نظر روانی و چه از نظر مالی، در نهایت زندگی شادی دارند.
در اینجا ده نشانه که در میان خانواده های شاد یافت می شود را متذکر می شویم.
- افراد خانواده به یکدیگر اعتماد دارند و از این اعتماد سوء استفاده نمی کنند.
- تا جایی که ممکن است در کنار یکدیگر هستند و در مهمانی یا کارهای مربوط به خانواده تنها حضور ندارند.
- افراد خانواده، همدلی، همکاری، همفکری و هماهنگی را اساس کارهای خود قرار داده اند.
- اعضای خانواده گفت و گو و مشورت منطقی دارند و هر یک نسبت به دیگر اعضای خانواده احساس مسئولیت می کنند.
- با سلیقه ها و عقاید یکدیگر آشنا هستند، به آن احترام می گذارند و حریم یکدیگر را رعایت می کنند.
- نسبت به هم، رفتار مجادله آمیز ندارند؛ یعنی خواسته های طبیعی خودشان را بدون نگرانی یا خشونت ابراز می کنند.

لازمه شادی و شاد بودن، مثبت اندیشی و در جست و جوی خوبی ها و زیبایی ها بودن و ایجاد تعادل در زندگی است.

- نگران سلامت روحی و جسمی یکدیگر هستند و از هم مراقبت می کنند.
- از امور مالی یکدیگر خبر دارند و چیزی از همدیگر پنهان نمی کنند. صرفه جویی و پس انداز جزء برنامه های اقتصادی آنان است.
- هیچ کس خود را برتر از دیگری و در مقام قدرت نمی بیند.
- تمامی اعضای خانواده احساس برنده بودن، موفق بودن و امید می کنند و خودشان را در زندگی برنده می دانند.

5af92a9e06dbf.jpg


لازمه‌ی شاد بودن چیست؟
ما اگر تصمیم بگیریم می توانیم به شادی دست یابیم. همچنین اگر تصمیم بگیریم می توانیم خودمان را ناراحت کنیم. شما کدام را انتخاب می کنید؟ امیدوارم شادی را ترجیح دهید و آن را عملی کنید و این راهکارها را به کار گیرید:
- تصمیم بگیرید برای شاد شدنتان مبارزه و تلاش کنید.
- برای شادی دیگران اهمیت قائل شوید.
- شاد بودن بدون شرط را بیاموزید.
- داوری نکنید.
- نگرش تان را تغییر دهید.
- در زمان حال زندگی کنید.

منبع: شادی را به خانه ببریم، مهتاب قاسمیان


مطالب مرتبط