شعر کودکانه دوباره بچه آهو تنهای تنها شده

دوباره بچه آهو تنهای تنها شده

دوباره بچه آهو تنهای تنها شده


5be407f9e5e4f.jpg

در قلب کوچک من /// امروز غم نشسته

مثل کبوتری ام /// که بال او شکسته

5be4081175ddc.jpg

چشمم شده پر از اشک /// غمگین و غصه دارم

دلم پر از غصه است /// هوای گریه دارم

5be408634c000.jpg

کبوتران حرم /// امروز بی قرارند

تمام زائران هم /// گریان و اشک بارند

5be40858874a3.jpg

دوباره بچه آهو /// تنهای تنها شده

دوباره شهر مشهد /// خانه غم ها شده

5be40b1a5b89f.jpg

انگار پوشیده اند /// امروز خورشید و ماه

از ابرهای تیره /// لباس های سیاه

از غم رفتن او /// جهان گرفته عزا

گشته شهید امروز /// امام هشتم ما


مطالب مرتبط